Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

Brezplačna pravna pomoč

Po Zakonu o brezplačni pravni pomoči so do brezplačne pravne pomoči (BPP) upravičeni uporabniki, ki glede na svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine ne bi zmogli stroškov stroškov nudenja pravne pomoči. S tem namenom v okviru projekta Pravnega centra za varstvo človekovih pravic, Koper, pomagamo našim uporabnikom pri razjasnitvi pravnega položaja in pridobitvi BPP. Uporabnikom ne nudimo brezplačnega zastopanja pred sodišči, ampak jim nudimo pomoč pri enostavnem reševanju zagat upravnih postopkov ter uresničevanju pravic socialno ogroženih in drugih ranljivih skupin do ustreznega pravnega varstva.

Šteje se, da je socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega 2-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega z Zakonom o socialnem varstvu. Oseba, ki je pod zakonsko določenimi pogoji upravičena do takšne pomoči, jo lahko koristi za celotno ali delno pokritje stroškov za pravno pomoč in oprostitev plačila stroškov sodnega postopka.

Socialno ogroženost uporabniki izkazujejo z ustreznimi dokazili, in sicer:

- potrdilo o prejemanju denarne pomoči

- plačilne liste, odrezki pokojnin

- potrdila in napotila s strani CSD, ZRSZ, RK ipd.

Lahko se zglasite osebno v pisarni Pravnega centra za varstvo človekovih pravic, Koper, po sistemu predhodnega naročanja ob ponedeljkih in torkih med 9. in 12. uro ter 13. in 16. uro ali prek elektronske pošte na info@pravni-center.si.

Postopek za pridobitev BPP pred pristojnim sodiščem je naslednji:

1. Za pridobitev pravice do brezplačne pravne pomoči je potrebno zaprositi pri stvarno pristojnem sodišču na območju katerega ima prosilec stalno prebivališče. Prosilec vloži prošnjo na predpisanem obrazcu. Priložite vsa potrebna dokazila in čim več teh, da bo o vaši prošnji lahko odločeno čim hitreje. Za lažje izpolnjevanje obrazca, vam lahko pomagajo navodila.

2. Pristojni organ sodišča v postopku ugotavlja izpolnjevanje vsebinskega in premoženjskega pogoja prosilca ter odloči o prošnji. V primeru odobritve prošnje, hkrati izda napotnico.

3. Z napotnico se prosilec oglasi pri odvetniku ali drugem izvajalcu brezplačne pravne pomoči na katerega ga je napotilo sodišče (v kolikor prosilec sam ni izbral izvajalca).

 

Ostalim strankam nudimo strokovne pravne storitve po redni ceni, na podlagi spodaj objavljenega cenika:

 

Projekti

Kontakt in urnik

ponedeljek - petek
od 8. do 16. ure 

 _________________________

 m 031 772 737 

 w www.pravni-center.si 

 e info@pravni-center.si

 

Stranke osebno sprejemamo po predhodnem naročanju.

 

 

Socialna mreža